Polityka prywatności – informacja o ochronie danych osobowych (wersja nr 1.2019)

1. Niniejsza informacja o ochronie danych odnosi się do przetwarzania danych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Kwiatkowski, 45-064 Opole, ul. Damrota 8, adres e-mail: opole@adwokatkwiatkowski.pl, telefon: +48 668 777 676. Adw. Jacek Kwiatkowski jest administratorem danych, z którym można podjąć kontakt na piśmie bądź pocztą e-mail.

2. Gromadzenie i zapisywanie danych osobowych następuje przy odwiedzaniu strony internetowej adwokatkwiatkowski.pl.

Przy uruchamianiu mojej strony internetowej będą przez nią automatycznie wysyłane na Państwa urządzenie końcowe informacje, które z kolei prześle zwrotną informację na serwer strony. Te informacje będą gromadzone tymczasowo w pliku „logfile”. Bez Państwa udziału będą zapisywane i do automatycznego wymazania gromadzone informacje takie jak:

 • adres IP zapytującego komputera lub innego urządzenia końcowego,
 • data i czas dostępu,
 • nazwa i URL pobieranego pliku,
 • strona, z której następował dostęp, zastosowana wyszukiwarka i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera lub innego urządzenia końcowego, jak również nazwa Państwa dostawcy internetowego.

Tak zwane dane będą przeze mnie przetwarzane do następujących celów:

 • gwarancja sprawnego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • gwarancja wygodnego używania strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa systemu i stabilności systemu,
 • pozostałe administracyjne cele.

Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Mój uzasadniony interes wynika z wyżej przedstawionej listy celów do pobierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystuję danych w celu ustalenia Państwa osoby.

Ponadto użytkując stronę internetową korzystam z usługi analizy danych, której służą Cookies, o czym szerzej w pkt 4. i 5. przedmiotowego oświadczenia.

Gromadzenie i zapisywanie danych osobowych następuje także przy używaniu formularza kontaktowego. Dzięki niemu mają Państwo możliwość kierowania do mnie zapytań. Do tego konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail, abym wiedział, skąd zapytanie pochodzi i abym mógł nań odpowiedzieć. Pozostałe dane i informacje są podawane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu podjęcia ze mną kontaktu jest realizowane na podstawie Państwa dobrowolnego udzielenia zgody, a to w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. Zgromadzone przeze mnie w tym celu dane zostaną po udzieleniu odpowiedzi usunięte.

3. Co do zasady nie przekazuję Państwa danych osobom trzecim; przekazuję je wówczas, kiedy:

 • Państwo wyrazili na to zgodę (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO),
 • wynika to z obowiązku wykonania przeze mnie umowy, której Państwo jesteście stroną, jak też podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • stanowi to obowiązek prawny spoczywający na na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wymaga tego ochrona Państwa żywotnych interesów, względnie innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
 • wymagają tego prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, związane z prawidłową realizacją umownych praw, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub obroną przed roszczeniami strony przeciwnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Cookies (ciasteczka)

Używam na stronie internetowej Cookies, czyli pliki, które wyszukiwarka automatycznie sporządza na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon, etc.), a następnie magazynuje, kiedy Państwo odwiedzają moją stronę. Cookies na Państwa urządzeniu końcowym nie wyrządzają żadnych szkód, nie zawierają żadnych wirusów, trojanów i pozostałego oprogramowania czyniącego szkody.

W Cookies znajdą się informacje, które się będą każdorazowo pojawiać w związku ze specyfiką urządzenia końcowego. To bynajmniej nie oznacza, że dzięki temu uzyskam informację o Państwa tożsamości.

Zastosowanie Cookies służy w pierwszej kolejności do tego, aby korzystali Państwo z pełnej funkcjonalności strony internetowej. Używam zatem tak zwanych sesji-Cookies, aby dowiedzieć się, w jakim zakresie korzystali Państwo ze strony. Te będą po opuszczeniu strony automatycznie usuwane.

Nadto Cookies umożliwiają mi optymalizację strony internetowej.

Odwiedzając stronę na nowo, aby korzystać z pełni jej funkcjonalności, zostanie ona automatycznie rozpoznana, gdyż wcześniej Państwo już ją odwiedzili i gdy zostały na niej zachowane dokonane ustawienia, aby nie było konieczne ich wprowadzanie jeszcze raz.

Stosuję Cookies, aby korzystanie ze strony internetowej ująć w moich statystykach i w celu optymalizacji mojej oferty (patrz pkt 5.). Cookies umożliwiają mi przy ponownych odwiedzinach strony automatycznie poznać, że Państwo zdążyli już ją wcześniej odwiedzić. Cookies będą po określonym czasie automatycznie usuwane.

Dzięki Cookies przetwarzane są dane niezbędne do ochrony interesów administratora (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO).

Większość przeglądarek akceptuje Cookies automatycznie. Jednakże Państwo mogą swoje przeglądarki tak skonfigurować, aby żadne Cookies na Państwa komputerze nie były zachowywane. Zawsze jednak powinna pojawić się stosowna uwaga, zanim nowe Cookies miałoby zostać utworzone. Pełna dezaktywacja Cookies może jednak prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcjonalności mojej strony internetowej.

5. Analiza-narzędzi

a) Analizy Google

W celu bieżącej optymalizacji strony internetowej korzystam z Analiz Google, usługi świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej „Google“ (google.pl/intl/pl/about/). Ona również opiera się o analizę Cookies, co też dostarcza informacji o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej w zakresie:

 • typu i wersji przeglądarki,
 • stosowanego systemu operacyjnego,
 • adresu URL,
 • nazwy hosta mającego dostęp komputera (adres IP),
 • czasu zapytania serwera.

Te dane będą na przenoszone i zachowywane serwerze Google.

Informacje zawarte w Cookies będą przetwarzane, aby analizować korzystanie ze strony internetowej oraz generować raporty o aktywności internetowej zestawiając je z korzystaniem ze strony internetowej i z korzystaniem z usług w celach badania rynku. Te informacje będą mogły być przekazywane osobom trzecim, o ile to będzie wynikało z przepisów prawa lub warunków umów. W żadnym jednak wypadku Państwa adres IP nie będzie łączony z danymi z Google. Ten adres będzie anonimizowany, tak że jego przyporządkowanie nie będzie możliwe (tzw. maskowanie IP). Państwo mogą uniemożliwić instalację Cookies przez dokonanie stosownych ustawień w przeglądarce internetowej; wskazuję jednocześnie na to, że w tym wypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być wówczas dostępne.

Mogą Państwo ponadto zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics dzięki dodatkowi do przeglądarki blokującemu kod JavaScript Google Analytics, znajdującemu się na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatek ma za zadanie uniemożliwić przyszłe ściągnięcie Państwa danych przy odwiedzinach tej strony internetowej. Cookies typu Opt-out odnosi się tylko do Państwa przeglądarki i mojej strony internetowej. Usuwając Cookies z przeglądarki będziecie Państwo zmuszeni odnowić Cookies Opt-out podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

Dalszej informacje o ochronie danych w związku z analizami Google znajdują się w pomocy analiz Google na stronie internetowej support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

b) Google Adwords Conversion Tracking

Podobnie jak w przypadku tracking-tools, Google Adwords Conversion Tracking umożliwia dokonywanie analizy Cookies, o czym mowa w pkt 4. Ta usługa pozwoli na zapisanie Cookies na Państwa komputerze, o ile na moją stronę wejdziecie Państwo dzięki reklamie Google. Cookies i w tym przypadku nie służy identyfikacji odwiedzającego stronę. Podczas odwiedzin użytkownika jako klienta pozyskanego dzięki reklamie – klienta Adwords – na określonych podstronach strony internetowej Cookies nie tracą ważności, a Google i ja poznamy, że użytkownik na reklamę kliknął i wszedł na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inne Cookies. Cookies nie będą mogły obserwować stron internetowych klientów Adwords. Po uprzedniej konwersji Cookies służą do stworzenia statystyki klientów Adwords, dzięki czemu dowiem się o łącznej ilości użytkowników, którzy po kliknięciu na ogłoszenie i przez nie z Conversion-Tracking-Tag zostali na tę stronę skierowani. Zwracam uwagę, że nie otrzymujecie Państwo żadnej informacji, dzięki której mogliby Państwo zostać zidentyfikowani.

Jeżeli nie chcielibyście Państwo uczestniczyć w postępowaniu Tracking, możecie odrzucić Cookies poprzez dokonanie zmian w przeglądarce, która je dezaktywuje, a to poprzez dokonanie zmian ustawień. Mogą Państwo również dezaktywować Conversion-Tracking dokonując ustawień w Państwa przeglądarce, żeby blokować Cookies poprzez domenę www.googleadservices.com. Informacja o ochronie danych osobowych Google dla Conversion-Tracking znajduje się pod tym adresem services.google.com/sitestats/pl.html.

Bliższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Google jak i o wskazówkach do przedsiębrania związanych z nimi ustawień znajdziecie państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem policies.google.com/privacy?hl=pl.

6. Prawa dla osób zainteresowanych

Mają Państwo prawo do:

 • na podstawie art. 15 RODO do żądania ode mnie informacji o przetwarzaniu danych. Szczególnie możecie Państwo żądać informacji o: celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatach, [informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą],
 • na podstawie art. 16 RODO do żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które przetwarzam,
 • na podstawie art. 17 RODO do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • na podstawie art. 18 RODO do ograniczenia przetwarzania,
 • na podstawie art. 20 RODO do przenoszenia danych,
 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Prawo sprzeciwu

O ile Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO, macie Państwo prawo na podstawie art. 21 RODO złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile zajdzie po temu przyczyna, która wynika z Państwa szczególnej sytuacji albo jeżeli sprzeciw jest kierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W ostatnim przypadku macie Państwo generalne prawo do złożenia sprzeciwu, które przez nas będzie zrealizowane bez podania szczególnej sytuacji. W celu złożenia sprzeciwu bądź jego cofnięcia do Państwa dyspozycji pozostaje mój adres mailowy.

8. Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczam stronę internetową powszechnie stosowaną metodą SSL (Secure Socket Layer), która będzie chroniła Państwa przeglądarkę.

Oświadczam, że w celu ochrony Państwa danych w pozostałym zakresie korzystam z możliwości technicznych i środków bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej bądź celowej ich manipulacji, częściowej lub pełnej utraty, zniszczeniu lub uchronić je przed nieuprawnionym dostępem osoby trzeciej.

9. Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie jest ważne i aktualne według stanu na czerwiec 2019 r.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych znajdujące się na mojej stronie internetowej można wywołać i wydrukować.

Przez wzgląd na możliwość zmian treści mojej strony internetowej lub też możliwość zmian przepisów prawa niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona.