Adwokat Jacek Kwiatkowski

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczę pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych, która obejmuje przede wszystkim udzielanie porad oraz reprezentację sądami, komornikami, organami ścigania i organami administracji. Moja pomoc ma charakter zarówno doraźny, w określonej sprawie, jak i stały, gdy chodzi obsługę prawną firmy nie wyłączając problematyki prawa pracy.

Pierwszoplanową rolę odgrywa dla mnie udzielenie klientowi pełnej informacji o szansach na wygranie sprawy. Dużą wagę przywiązuję do przygotowania się do wykonania udzielonego mi zlecenia i bieżącego informowania klienta o postępach prowadzonej sprawy.

Posługuję się językiem niemieckim.

SPECJALIZACJA

Zainteresowania i lata praktyki adwokackiej wpłynęły na to, iż wyspecjalizowałem się w obszarach prawa karnego, prawa cywilnego w zakresie zobowiązań i spadków oraz prawa rodzinnego.

W sprawach karnych występuję zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego dokonując czynności na etapach dochodzenia, śledztwa oraz postępowania sądowego i wykonawczego.

Jestem również obrońcą w sprawach karno-skarbowych i o wykroczenie.

W obrębie prawa karnego mam doświadczenie prowadzenia spraw z zarzutami m.in. o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności seksualnej, mieniu, czci i nietykalności cielesnej, jak i opartymi o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W sprawach z zakresu zobowiązań – przede wszystkim umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy – jestem pełnomocnikiem w sporach o zapłatę oraz z roszczeniami z tytułu rękojmi, gwarancji i odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy.

Ponadto sporządzam projekty umów cywilnoprawnych i ogólnych warunków sprzedaży.

Legitymuję się również doświadczeniem w zakresie prawa spadkowego, tj. spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku i dział spadku, a przy tym i o zniesienie współwłasności, co wchodzi w zakres problematyki prawa rzeczowego.

Natomiast w zakresie prawa rodzinnego moja praktyka koncentruje się na prowadzeniu spraw o: rozwód, podział majątku dorobkowego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi.

Biorę udział w postępowaniach mediacyjnych w przedmiotowym zakresie.

bloczek-3
bloczek-prawy

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jacek Kwiatkowski
45-064 Opole
ul. ks. Hugona Kołłątaja 11/10b

E-Mail:
opole@adwokatkwiatkowski.pl

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, wpis nr 208.

Mój Numer Identyfikacji Podatkowej: 754-275-02-21.